مشاوره اپلای
مثال: Harvard, MBA, petroleum


QS ranking !?

University Of Michigan - Ann Arbor | دانشگاه میشیگان

دانشگاه میشیگان

شامل 0 برنامه‌

toefl تافلحداقل

?!

GRE جی ار ایحداقل

?!

ielts آیلتسحداقل

?!


QS ranking 38

University Of Colorado Boulder | دانشگاه کلرادو بولدر

دانشگاه کلرادو بولدر

شامل 6 برنامه‌

toefl تافلحداقل

75.0

GRE جی ار ایحداقل

?!

ielts آیلتسحداقل

6.5


MIMMBABE/BtechMSBBA

QS ranking 67

Texas A & M University | دانشگاه ای اند ام تگزاس

دانشگاه ای اند ام تگزاس

شامل 22 برنامه‌

toefl تافلحداقل

80.0

GRE جی ار ایحداقل

292.0

ielts آیلتسحداقل

6.0


Other CoursesMAMIMBScBE/BtechBBAMBAMS

QS ranking 31

Boston University | دانشگاه بوستون

دانشگاه بوستون

شامل 20 برنامه‌

toefl تافلحداقل

84.0

GRE جی ار ایحداقل

?!

ielts آیلتسحداقل

6.5


Other CoursesMSBHMBScBBABE/BtechMIMMBA

QS ranking 185

Ohio University | دانشگاه ایالتی اوهایو

دانشگاه ایالتی اوهایو

شامل 26 برنامه‌

toefl تافلحداقل

71.0

GRE جی ار ایحداقل

?!

ielts آیلتسحداقل

6.0


MSOther CoursesMBABE/BtechBBA

QS ranking 10

Johns Hopkins University | دانشگاه جانز هاپکینز

دانشگاه جانز هاپکینز

شامل 24 برنامه‌

toefl تافلحداقل

100.0

GRE جی ار ایحداقل

?!

ielts آیلتسحداقل

7.0


Other CoursesBE/BtechBScMIMMSMBA

QS ranking 14

Georgia Institute Of Technology | مؤسسه فناوری جورجیا

مؤسسه فناوری جورجیا

شامل 23 برنامه‌

toefl تافلحداقل

90.0

GRE جی ار ایحداقل

301.0

ielts آیلتسحداقل

?!


BBAMBAMIMBE/BtechMS

QS ranking 218

University Of New Mexico | دانشگاه نیومکزیکو

دانشگاه نیومکزیکو

شامل 23 برنامه‌

toefl تافلحداقل

68.0

GRE جی ار ایحداقل

297.0

ielts آیلتسحداقل

6.0


BE/BtechBScBBAMSMArchMBA

QS ranking 211

Georgia State University | دانشگاه ایالتی جورجیا

دانشگاه ایالتی جورجیا

شامل 6 برنامه‌

toefl تافلحداقل

79.0

GRE جی ار ایحداقل

?!

ielts آیلتسحداقل

6.5


MSOther CoursesMAMBA

QS ranking 85

Auburn University | دانشگاه آبرن

دانشگاه آبرن

شامل 40 برنامه‌

toefl تافلحداقل

79.0

GRE جی ار ایحداقل

290.0

ielts آیلتسحداقل

6.5


MIMOther CoursesMBABE/BtechBScBBAMSMIS

QS ranking 64

University Of Massachusetts Amherst | دانشگاه ماساچوست در امهرست

دانشگاه ماساچوست در امهرست

شامل 38 برنامه‌

toefl تافلحداقل

80.0

GRE جی ار ایحداقل

?!

ielts آیلتسحداقل

6.5


MSOther CoursesMArchBE/BtechBHMMEMBBABScMIMMBA

QS ranking 121

The University Of Vermont | دانشگاه ورمانت

دانشگاه ورمانت

شامل 3 برنامه‌

toefl تافلحداقل

90.0

GRE جی ار ایحداقل

?!

ielts آیلتسحداقل

6.5


MBABE/Btech

تماس با اسکورایز

02122360230

با اسکورایز بمانید

شبکه‌های اجتمایی اسکوایز