صفر تا صد اپلای به آلمان

۳ راه برای آزادسازی مدارک

۳ راه برای آزادسازی مدارک

محمدرضا طیران

1398 - 11 - 21

فهرست مطالب
  1. منتظر بمانید...

درﻳﺎﻓﺖ رﻳﺰﻧﻤﺮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﻰ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ، ﺗﻬﺮان، اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ و ... رﻳﺰﻧﻤﺮات ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را در ﭘﺎﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاى داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻰ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ. وﻟﻰ ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻰ، رﻳﺰﻧﻤﺮات را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺰﻧﻤﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰى داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

 

ﻣﺴﺎﻟﻪ دردﺳﺮﺳﺎز در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺪارك، ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردى از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮى داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺳﺮاﺳﺮى ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ اش، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ »آزادﺳﺎزى« ﻣﺪرك اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮى و ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ راﻳﮕﺎن ﺑﻪ ازاى ﺳﺎلﻫﺎى ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﻛﻪ در زﻣﺎن آزﻣﻮن ﻛﻨﻜﻮر در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪارك آنﻫﺎ (رﻳﺰ ﻧﻤﺮات و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ) در ﮔﺮو داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺪارك را آزاد ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟

روش ﻫﺎي آزاد ﻛﺮدن ﻣﺪرك

 

ﺑﺮاى آزاد ﺳﺎزى ﻣﺪرك ﺳﻪ راه وﺟﻮد دارد:

اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ

اوﻟﻴﻦ راه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺳﭙﺮى ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن ﻣﺪرك ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ را رﺷﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪاى (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ، دو و ﺳﻪ) ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﻨﻜﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻗﺒﻮل ﺷﺪهاﻳﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

 

ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ

راه ﺣﻞ دوم، ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺪرﻛﺘﺎن اﺳﺖ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻣﺪرك ﺧﻮد را آزاد ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ آزاد ﻛﺮدن ﻣﺪرك ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮمﻫﺎى ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ، ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﻴﻞ، داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﻜﻮر، ﺑﺴﺘﮕﻰ 

دارد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻗﺼﺪ اﭘﻼى ﺑﺮاى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ را دارﻳﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد، ﺗﻘﺎﺿﺎى ﮔﻮاﻫﻰ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮده و رﻳﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺮمﻫﺎى ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ودﻳﻌﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى درﻳﺎﻓﺖ اﺻﻞ ﻣﺪرك ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ: ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻛﻪ ﻛﻨﻜﻮر دادهاﻳﺪ دارد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دو، ﻛﻨﻜﻮر داده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدهاﻳﺪ در ﺗﺮمﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪهاﻳﺪ، ﺿﺮب ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻋﺪد ٢ (ﻣﻨﻄﻘﻪ)، ﺿﺮب ﻣﻰﺷﻮد. اﮔﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﺳﺎل رﺗﺒﻪ ﻛﻨﻜﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎى دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻚ آزﻣﻮن دادهاﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺑﻮده، ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺎﻣﻪاى درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ 

ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﻨﻮات ﺷﻤﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاى داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

آزادﺳﺎزي ﻣﺪارك از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪم ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ

 در ﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﻋﺪم ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪرك ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮاى ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻰﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺﺗﺎن از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪاى درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ، ﻛﻪ در آن ﻗﻴﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻛﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ و ﺗﺨﺼﺺﺗﺎن، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ اداره ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰارش ﻋﺪم ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﻰﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ از اداره ﻛﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد: 

● ﺳﭙﺮى ﺷﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ.

● ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزى ﭘﻴﺶ از ﻛﺎر، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ (ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻰ) ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻧﻜﺘﻪ: در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻﻳﻰ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺷﻤﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دادهاﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ روش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺪرك ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻗﺖ ﻛﻤﻰ ﺗﺎ اﭘﻼى و اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻣﺪرك ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ آزادﺳﺎزى ﻣﺪرك ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﻋﺪم ﻛﺎرﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آزادﺳﺎزى ﻣﺪرك ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﻴﺎز دارد و ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮاى آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﻛﻨﻴﺪ

برای ثبت نام در موسسات کاریابی باید چه مدارکی به همراه داشته باشید؟

  1.  کپی گواهی موقت فارغ التحصیلی با عکس  از دانشگاه
  2. کپی کارت ملی
  3. کپی شناسنامه
  4. کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)


زمان مراجعه به کاریابی  بهتر است که نزدیک 6 ماه بعد  از فارغ التحصیلیباشد. چون،  بعد از گذشت 6 ماه از ثبت نام شما در کاریابی از فارغ التحصیل شدن شما هم 1 سال گذشته باشد و بتوانید سریعا ادامه راه را برویدو مدرک را آزاد سازید. ملاک این که چقدر از فارغ التحصیلی شما گذشته است تاریخ فراغت ذکر شده در مدرک موقت شماست. همچنین این نکته را بدانید که در زمان مراجعه به اداره کار از زمان پایان خدمت یا صدور معافیت هم باید 1 سال گذشته باشد. بدون کارت پایان خدمت و یا معافیت راهی نیست که بتوان مدارک را آزاد کرد. اما اگر باید دو مدرک آزاد کنید برای مثال هم مدرک لیسانس و هم ارشد، نیازی به ۶ ماه جداگانه صبر کردن ندارد. در کاریابی امکان ثبت نام همزمان برای هر دو مدرک وجود دارد. مدارک پزشکی و پیراپزشکی شامل آزادسازی از طریق لغو تعهد نیستند. اما خبری شاید بد این است که برای دریافت مدرکی که ازاد شده باید با دانشگاه تسویه حساب کنید. اگر وام دانشجویی استفاده کردید یا خوابگاه باید پرداختی داشته باشید، همه باید صاف شده باشند.

اگر سراغ کار رفته اید و مدرک موقت ارائه کرده اید، ممکن است که محل کار شما بدون اطلاع از دانشگاه استعلام کند در این صورت در آخرین مرحله که با نامه ی آزادسازی مدرک صادره از طرف اداره کار به دانشگاه مراجعه می کنید، به دلیل اینکه این استعلام در داخل پرونده شما موجود است، دانشگاه مدرک شما را  آزاد نمی سازد.

پس اگر جایی اکنون مشغول به کار هستید امکان استفاده از این روش را ندارید. ولی اگر برای شما بیمه رد نکرده باشند و یا از دانشگاه شما استعلام نکرده باشند همچنان می توانید از این روش مدرک خود را آزاد سازید.

در آخر بعد از اینکه نامه ی آزاد سازی مدارک را از کاریابی دریافت کردید باید به دانشگاه مراجعه کنید.منتهی اگر برای بیش از یک مقطع می خواهید مدارک رو آزاد کنید باید ابتدا از مقاطع پایین تر شروع کنید. یعنی مثلا اول با نامه اداره کار مدرک لیسانس را آزاد می کنید و پس از اینکه دانشنامه لیسانس را گرفتید به همراه این مدرک و نامه اداره کار برای مدرک فوق لیسانس اقدام می کنید. (حتما توجه داشته باشید که در زمان مراجعه به دانشگاه برای آزادسازی مدرک مقطع بالاتر،دانشنامه و نامه لغو تعهد مقطع قبل حتما باید همراه داشته باشید.). تا این که مدارک آزاد بشوند و به دست شما برسند نزدیک ۱ ماه زمان خواهد برد.

 

نامه نگاری های مربوط به مدارک کاریابی

کاریابی

آزادسازی مدارک کاریابی

آزاد سازی مدارک از طریق کاریابی

آزاد سازی مدارک

آزاد سازی مدارک عدم تعهد
آزاد سازی مدرک دانشگاه

اخبار و نوشته‌های اسکورایز

مشاهده همه

دیدگاه کاربران