یادگیری زبان با آهنگ

97/08/28

آیا از طریق موزیک میتونیم زبان یاد بگیریم؟

جواب به این...

 

توضیحات اولیه درباره آزمون جی آر ای

96/10/07

آزمون جی آر ای یکی از آزمون های زبان انگلیسی و لازم ...

 

چگونه برای آزمون کوانت جی آر ای آماده شویم؟

96/09/11

مشکل اغلب داوطلبان آزمون جی آر ای GRE کمبود زما...