مشاوره اپلایرتبه در کشور
1
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
13206

رتبه در کشور
3
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
13705

رتبه در کشور
3
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
17116

رتبه در کشور
3
نوع دانشگاه
private
میانگین شهریه
7025

رتبه در کشور
4
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
15722

رتبه در کشور
5
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
13705

رتبه در کشور
5
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
44012

رتبه در کشور
6
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
18500

رتبه در کشور
7
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
23732

رتبه در کشور
7
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
13705

رتبه در کشور
8
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
13420

رتبه در کشور
8
نوع دانشگاه
public
میانگین شهریه
12633